Mobilita horského průvodce

Jak funguje profese horského průvodce. K čemu mě opravňuje profesní zkouška?

V horských povoláních panuje v česku stále zmatek. Kdo je tedy horský průvodce? Čím se liší od mezinárodního horského průvodce a horského vůdce? A k čemu opravňuje národní profesní zkouška horského průvodce absolventy našeho kurzu?

Česká Republika nemá bohužel ve svých legislativních kořenech stejnou tradici a řád, jako alpské země. Proto je potřeba občas udělat v našem malém outdoorovém rybníčku pořádek. Najít souhrnně aktuální informace je někdy téměř nemožné. Proto zde shrnujeme přehled dostupných a získaných informací, které máme k dispozici i vlastní interpretaci, se kterou vedeme naše vzdělávání. Věříme, že stejně jako patří respekt a pokora k horám, měl by patřit i respekt k pravidlům k práci profesionálů v horách.


Horská povolání

Mezinárodně uznávána jsou dvě horská povolání, resp. kvalifikace která opravňují ke komerčnímu vedení lidí v horském terénu. Jsou jimi horští vůdci a horští průvodci.

 • Horský vůdce (mountain guide - berführer - guide de montagne)
  • Horský vůdce je oprávněn vést jednotlivce, nebo skupiny ve vysokohorském prostředí, včetně ledovců, při skalním lezení, horolezectví, výstupech na zajištěnných cestách (ferratách), při skialpinistických túrách a freeridu a při organizaci vysokohorských expedic. Ve zkratce tedy v takovém terénu, který vyžaduje použití jistících technik., navázání na lano, případně pohyb na lyžích v lavinovém terénu. Horští vůdci jsou sdružování pod mezinárodní organizací IFMGA, pod kterou patří i česká asociace horských vůdcu CMGA
 • Horský průvodce (mountain leader)
  • Horský průvodce je oprávněn provádět jednotlivce, nebo skupiny v horském prostředí s vyjímkou oblastí ledovců, skal, kaňoningu a všech dalších terénů, v nichž postup vyžaduje použití horolezecké techniky a materiálu (zejména stoupacích želez, cepínů, lan, jistících prostředků), kdy v zasněžených horských terénech je provádění možné pouze ve zvlněných terénech severského typu.  V rámci živnosti je též možný pohyb na skialpinistických nebo běžeckých lyžích nebo sněžnicích po značených turistických cestách a trasách.
  • Jaký je rozdíl mezi horským průvodcem s národní kvalifikací a mezinárodním horským průvodce UIMLA?
   • Formálně žádný. Obě kvalifikace opravňují horského průvodce k dočasnému poskytování služeb v zahraničí nebo k usazení za účelem poskytování služeb v zahraničí, za předpokladu, že je dodržována legislativa daného státu.
   • Každý horský průvodce (včetně mezinárodních průvodců UIMLA) podnikající v ČR musí mít živnost průvodcovská činnost horská. Průvodcovská činnost horská je vázanou živností, udělovanou na základě kvalifikačního standardu během profesní zkoušky u autorizované osoby. Kvalifikační standard jde najít v systému národních kvalifikací. Vázaná živnost opravňuje k podnikách dle nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností. Tato národní kvalifikace opravňuje průvodce provádět činost na území ČR a v zahraničí, pokud je to v souladu s místní legislativou (více o mobilitě horského průvodce níže).
   • Mezinárodní organizace UIMLA sdružuje a vzdělává horské průvodce dle svých standardů nezávisle na systému národních kvalifikací. Z hlediska české legislativy musí absolventi UIMLA vzdělání stejně splnit profesní zkoušku opravňující k vázané živnosti průvodcovská činnost horská. 
   • Nejsme členskou organizací UIMLA. Kurz horského průvodce Expedition clubu je přesto postaven na mezinárodních standardech, protože věříme, že se jedná o nelehkou a zodpovědnou práci, která má mít garantovanou úroveň vzdělání. V tomto také spolupracujeme s dalšími školiteli horských průvodců (VHT Academy a  DAP sport) se kterým sdílíme společný základní standard ve výuce. 

Kde může horský průvodce podnikat?

Kvalifikace horského průvoce opravňuje poskytování služeb v ČR, nebo k dočasnému poskytování služeb v zahraničí, nebo k usazení za účelem poskytování služeb v zahraničí – samozřejmě za splnění administrativních požadavků stanovených jednotlivými státy (typicky procedura ohlášení nebo procedura ověření kvalifikace). 

V Evropské unii se na kvalifikaci vztahuje zásada volného pohybu a uznávání kvalifikací. To znamená, že hostitelský členský stát EU, v němž chce horský průvodce působit, nemůže po horském průvodci se národní kvalifikací ani po mezinárodním horském průvodci IML požadovat, aby opětovně absolvoval celé vzdělání podle pravidel hostitelského státu. Může ale požadovat splnění tzv. kompenzačních opatřeními, kterými je absolvování zkušebního období anebo složení zkoušky způsobilosti. Mimo Evropskou unii je nutné řídit se platnými právními předpisy dané země.


Časté otázky a nejasnosti

V této sekci si dovolíme prezentovat vlastní interpretaci. Některé otázky jsou z pohledu legislativy nejasné a dají se vykládat různými způsoby. V našem názoru se opíráme o praxi typickou v alpských zemích a také o jistou opatrnost a respekt před riziky v horském prostředí.

Můžu jako horský průvodce pracovat v zahraničí?

 • Ano! V tomto se národní kvalifikace nijak neliší od mezinárodního vzdělání. V obou případech je pouze nutné dodržet legislativu daného státu. Většinou je také požadévání oznámení příslušnému úřadu, případně uznání kvalifikace.

Můžu jako horský průvodce vést lidi na zajištěných cestách (via ferratách)

 • Ne. Tato činnost spadá pod kompetence horského vůdce dle nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahových náplních jednotlivých živností. K pohybu na zajištěných cestách je nutné použití zajišťovacích prostředků a horolezeckého materiálu. K diskusi je potom situace, kdy je jedna osoba držitelem kvalifikací horského průvodce a instruktora skalního lezení zároveň. V tomto případě ale upozorňujeme na velmi častou praxi v zemích EU, kde je buď v národní (Itálie), nebo lokální legislativě (Tirol, Vorarlberg, Švýcarsko, Francie)  jasně definováno, kdo smí na ferratách vodit - v mnoha regionech pouze horští vůdci UIAGM.
 •  Na rozdíl od našeho kurzu a kvalifikačního standardu je pohyb na ferratách součáístí vzdělání mezinárodního horského průvodce. V našem kurzu od této praxe ustupujeme především kvůli tomu, že dlouhodobě dochází v zahraničí k vedení lidí na ferraty pod dohledem horských průvodců, tedy v rozporu s místními nařízeními a chceme na tento problém účastníky našeho kurzu dostatečně upozorňovat.

Může horský průvodce vést lidi na skialpech? A jaký je rozdíl proti licenci "Instruktor skialpinismu"

 • Dle české legislativy může horský průvodce vést na skialpinistických lyžích po značených turistických cestách a trasách. Toto znění je v evropském prostoru vyjímkou, resp. ve všech alpských zemích je skitouring a freeride vždy pouze v rukou horských vůdců. Pokud tedy nedochází k rozporu s lokálními nařízeními a na daném území jsou jasně definovány skialpové trasy, považujeme to za možné. Nicméně vzdělání horských průvodců v Expedition clubu vedeme k pohybu na sněžnicích, jak je běžnou praxi v evropském prostoru.